Vihreä 3. kyu

GOJURYU


3. kyu (vihreä)


Kihon


Lyönnit (heikodachi)
- seikentsuki (suriashi)
- urakenuchi
- shutouchi
- furiuchi
- empiuchi
- mawashitsuki


Torjunnat (heikodachi)
- jodanuke
- sotouke
- uchiuke
- gedanbarai
- kakeuke
- mawashiuke


Potkut (liikkuen annetusta asennosta)
- maegeri
- mawashigeri
- sokutogeri
- kansetsugeri
- ushirogeri
- kakatogeri jodan


Ido Kihon

- väistö sivulle - kakeuke - etujalan mawashigeri - gyakutsuki chudan (sanchindachi)
- shikodachigedanbarai sivuttain eteen ja taakse
- kansetsugeri - uchiuke - gyakutsuki chudan; myös takaperin (zenkutsudachi)

Renraku Waza

- sokutogeri chudan - ushirogeri chudan - gyakutsuki chudan
- gedanbarai - gyakutsuki jodan - kiinni vastustajasta - hizageri chudan - awasetsuki    chudan
        
- nidantsuki - gyakutsuki chudan
- maegeri chudan - nidantsuki - mawashigeri jodan

Ippon Kumite


1. H: - mawashigeri
    P: - heitto


2. H: - maegeri
    P: - heitto


Sanbon kumite


              H: - juntsuki jodan - sanchindachitsuki chudan - shikodachitsuki gedan
              P: - sandanuke ja vastalyönti


Sidontatekniikat 1-6


Yakusokukumite 1 - 10


Kata

Fukyu 1, 2, 3
Gekisai 1, 2 ja bunkai
Saifa


Jiyu Kumite