Oranssi 4. kyu

GOJURYU


4. kyu (oranssi)


 Kihon


Lyönnit (heikodachi)
- seikentsuki
- urakenuchi
- shutouchi
- uratsuki
- kizamitsuki


Torjunnat (heikodachi)
- jodanuke
- sotouke
- uchiuke
- gedanbarai
- kakeuke
- mawashiuke


Potkut (liikkuen annetusta asennosta)
- maegeri
- mawashigeri
- sokutogeri
- kansetsugeri
- ushirogeri


 Ido Kihon

- maegeri chudan - juntsuki jodan (zenkutsudachi)
- mawashigeri chudan (nekoashidachi) - gyakutsuki chudan (zenkutsudachi)
- gyakutsuki gedan (shikodachi)
- maegeri chudan - sandantsuki chudan (sanchindachi)

 
Renraku Waza

- surikomi mawashigeri jodan - urakenuchi jodan - gyakutsuki chudan
- gyakutsuki jodan - kansetsugeri - gyakutsuki chudan
- maegeri chudan - nidantsuki

 Ippon Kumite


1. H: - maegeri chudan (nekoashidachi)
    P: - väistö - sisäpuolen gedanbarai - gyakutsuki / empiuchi
   
2. H: - mawashigeri
    P: - kaato


 Sanbon kumite


              H: - sanchindachitsuki jodan - sanchindachitsuki chudan - shikodachitsuki gedan
              P: - sandanuke

 Sidontatekniikat 1-6


 Kata

   Fukyu 1,2
   Gekisai 1, 2 ja bunkai


Jiyu Kumite