Keltainen 5. kyu

GOJURYU


5. kyu (keltainen)


Kihon


Lyönnit (heikodachi)
- seikentsuki
- urakenuchi
- shutouchi


Torjunnat (heikodachi)
- jodanuke
- sotouke
- uchiuke
- gedanbarai


Potkut (heikodachi)
- kansetsugeri
- maegeri
- mawashigeri
- sokutogeri
- fumigeri


Ido Kihon

- juntsuki jodan (zenkutsudachi)
- gyakutsuki chudan (zenkutsudachi)
- shikodachitsuki gedan
- sanchindachitsuki chudan


Renraku Waza

- suriashi maegeri chudan (nekoashidachi)
- mawashigeri - gyakutsuki (zenkutsudachi)


Ippon Kumite


1. H: - maegeri (zenkutsudachi)
    P: - ulkopuolen gedanbarai (shikodachi) - gyakutsuki (zenkutsudachi)


2. H: - juntsuki jodan (zenkutsudachi)
    P: - jodanuke - gyakutsuki chudan (zenkutsudachi)

3. H: - juntsuki chudan (zenkutsudachi)
    P: - uchiuke - gyakutsuki chudan (zenkutsudachi)

Kata


Gekisai 1